สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญรวม
2. เด็กหญิงชลธิชา  กรีพิมาย
3. เด็กหญิงชาลินี  พร้อมสระน้อย
4. เด็กหญิงญารินดา  แก้วดอน
5. เด็กหญิงดาลี่  ลีจุ้ย
6. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทร์สีเงิน
7. เด็กหญิงศศิภา  ใหญ่กระโทก
8. เด็กหญิงสมัชชญา  เพชรดำ
9. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หันมล
 
1. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
2. นางนิภา  ปะวิโน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษณชัย  จบจังหรีด
2. เด็กหญิงปาจรีย์  จอมกระโทก
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  จ๋ายเจริญ
5. เด็กชายเดลี่  ลีจุ้ย
6. เด็กชายเลี้ยบ  โต้ย
 
1. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
2. นางศิวิไล  ประเสริฐ
3. นายทรงกฎ  หุ่นประการ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78.14 เงิน 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เชื้อวงค์
 
1. นางธัญนันท์   แก้วกุลธร