สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายณัชพล   จันทร์เหลือง
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล    อินทนา
2. เด็กชายวรวิทย์    ชูวงษ์
 
1. นายผเด็ด    สุขตระกูล
2. นายเดชศรี    หันทยุง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายธนู    แสงโยธา
2. เด็กชายนัฐพล    แสนสุข
3. เด็กชายอนุลักษณ์   ชัยวัน
 
1. นางลัดดา    มั่งคั่ง
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายวรชาติ  ปัดถา
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  กิจสุขดี
 
1. นางสมศรี  จันทร์ประโคน