สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายณัชพล   จันทร์เหลือง
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร   อุดมพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปานมีสี
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล    อินทนา
2. เด็กชายวรวิทย์    ชูวงษ์
 
1. นายผเด็ด    สุขตระกูล
2. นายเดชศรี    หันทยุง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายธนู    แสงโยธา
2. เด็กชายนัฐพล    แสนสุข
3. เด็กชายอนุลักษณ์   ชัยวัน
 
1. นางลัดดา    มั่งคั่ง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 1. เด็กชายอริญชัย    คำมี
2. เด็กชายเขตร์แดน    คงประเสริฐ
3. เด็กชายเทวินทร์    ปิ
 
1. นางลัดดา    มั่งคั่ง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   แสนสุข
2. เด็กหญิงสุริชา   ปิ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   พูวงษ์
 
1. นางเอมสิรี   สมใจ
2. นายเดชศรี   หันทยุง
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายวรชาติ  ปัดถา
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  กิจสุขดี
 
1. นางสมศรี  จันทร์ประโคน
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เครือจันทร์
2. เด็กชายพัฒนพล  อินทนา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวิทย์  ขวัญหาญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  แก้ววงษา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  นักเป่า
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุนิสา  สมรภูมิ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัญญา  สังคะโห
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีงาม
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  หมอกพรหม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  นพคุณ
 
1. นางสมศรี  จันทร์ประโคน
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
2. เด็กชายสุชาติ  อุดมพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิศกระโทก
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
2. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์