สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  สกุลสุข
2. เด็กหญิงปันธิตา  พิมพ์พารัตน์
3. เด็กหญิงวรรณษา  ดีวงค์
 
1. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขจิตร
2. เด็กหญิงจิดาพา  พูพิลึก
3. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญบำรุง
4. เด็กชายชยพล  คำมาก
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ประกอบมิตร
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ศิริสุข
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ออกสุข
8. เด็กชายบุญนำ  มั่นจิตร
9. เด็กหญิงปณิดา  เย็นอุดม
10. เด็กหญิงพรฉวี  วงค์พนม
11. เด็กหญิงภัททิยา  ถึงรัมย์
12. เด็กชายมานะ  ศักดิ์ศิลป์
13. เด็กชายรึด  ปรึ่ง
14. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ทองระยา
15. เด็กชายวีรศักดิ์  ไวการ
16. เด็กชายศิวกร  ออกสุข
17. เด็กชายสุทิวัส  แซมโอ
18. เด็กหญิงอรณี  รัตนทิพย์
19. เด็กหญิงแก้วกันยา  พริ้งเพราะ
20. เด็กหญิงโยทิกา  เทียมสงวน
 
1. นายทรรศน์ฐพนธ์  หามะฤทธิ์
2. นายวีระโชติ  เพ็ชรรัตน์
3. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
4. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
5. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมาดี
2. เด็กหญิงนัดดา  เย็นพู
3. เด็กหญิงปณิดา  สกุลสุข
4. เด็กหญิงวรดา  แฟงฟัก
5. เด็กหญิงศริญญา  สวนประโคน
6. เด็กหญิงศิริมา  วารีใส
 
1. นางพุทธชาติ  คำสะอาด
2. นางฬียาพรรณ  แพงจันทร์
3. นางมณัสวรรณ  ชินธรรมาพิทักษ์
4. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
5. นางสาวนงนุช  สมอาภรณ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  บุดดีหงษ์
2. เด็กชายมานะ  ศักดิ์ศิลป์
3. เด็กชายรึด  ปรึ่ง
 
1. นายทรรศน์ฐพนธ์  หามะฤทธิ์
2. นายกอสิน  พัฒนนิติศักดิ์