สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิ์น้อย
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายจุฑารามสิทธิ์  พูพิลึก
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เทียมสงวน
 
1. นายวีระโชติ  เพ็ชรรัตน์
2. นายวันเฉลิม   ศรีบุตตะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเสรี  ศักดิ์ศิลป์
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. นางสาวกฤษณา  จัดรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำลา