สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐดา  ฟักอร่อย
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิ์น้อย
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิ์น้อย
3. เด็กหญิงพีรกานต์  ใชยรัมย์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
2. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  สกุลสุข
2. เด็กหญิงปันธิตา  พิมพ์พารัตน์
3. เด็กหญิงวรรณษา  ดีวงค์
 
1. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายจุฑารามสิทธิ์  พูพิลึก
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เทียมสงวน
 
1. นายวีระโชติ  เพ็ชรรัตน์
2. นายวันเฉลิม   ศรีบุตตะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขจิตร
2. เด็กหญิงจิดาพา  พูพิลึก
3. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญบำรุง
4. เด็กชายชยพล  คำมาก
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ประกอบมิตร
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ศิริสุข
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ออกสุข
8. เด็กชายบุญนำ  มั่นจิตร
9. เด็กหญิงปณิดา  เย็นอุดม
10. เด็กหญิงพรฉวี  วงค์พนม
11. เด็กหญิงภัททิยา  ถึงรัมย์
12. เด็กชายมานะ  ศักดิ์ศิลป์
13. เด็กชายรึด  ปรึ่ง
14. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ทองระยา
15. เด็กชายวีรศักดิ์  ไวการ
16. เด็กชายศิวกร  ออกสุข
17. เด็กชายสุทิวัส  แซมโอ
18. เด็กหญิงอรณี  รัตนทิพย์
19. เด็กหญิงแก้วกันยา  พริ้งเพราะ
20. เด็กหญิงโยทิกา  เทียมสงวน
 
1. นายทรรศน์ฐพนธ์  หามะฤทธิ์
2. นายวีระโชติ  เพ็ชรรัตน์
3. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
4. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
5. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมาดี
2. เด็กหญิงนัดดา  เย็นพู
3. เด็กหญิงปณิดา  สกุลสุข
4. เด็กหญิงวรดา  แฟงฟัก
5. เด็กหญิงศริญญา  สวนประโคน
6. เด็กหญิงศิริมา  วารีใส
 
1. นางพุทธชาติ  คำสะอาด
2. นางฬียาพรรณ  แพงจันทร์
3. นางมณัสวรรณ  ชินธรรมาพิทักษ์
4. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
5. นางสาวนงนุช  สมอาภรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเสรี  ศักดิ์ศิลป์
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. นางสาวกฤษณา  จัดรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำลา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  บุดดีหงษ์
2. เด็กชายมานะ  ศักดิ์ศิลป์
3. เด็กชายรึด  ปรึ่ง
 
1. นายทรรศน์ฐพนธ์  หามะฤทธิ์
2. นายกอสิน  พัฒนนิติศักดิ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมารี
2. เด็กหญิงวรรณษา  ดีวงค์
3. เด็กหญิงสิริมา  วารีใส
 
1. นางวลีรัตน์  ถิระสัตย์
2. นางสาวพรชนก  ศิราขาว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำนึงจบ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดีวงค์
3. เด็กหญิงแก้วกันยา  พริ้งเพราะ
 
1. นางวลีรัตน์  ถิระสัตย์
2. นางสาวจิราภรณ์  ดีจรัส