สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงภัชราพร  หอมประไพย์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เย็นภู
 
1. นางพรทิพย์  กุลศิริ
2. นางวิจิตรา  ตลับทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แกลำพัด
2. เด็กชายราเชนทร์  เย็นอุดม
 
1. นางจริยา  เปี่ยมวิลัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทองทวีวัฒน์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์ทา
3. เด็กหญิงพัฒนวดี  พัฒนพิบูลย์
4. เด็กหญิงรัตนาพร  จันทร์ทา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อำพวัน
 
1. นางสาวยุพาลักษณ์  ผลศิริ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุ่มเสนา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เงินเกลี้ยง
 
1. นางสาวยุพาลักษณ์  ผลศิริ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เย็นอุดม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  หาญประสพ
3. เด็กหญิงฉัตรนรี  ย้อมสี
4. เด็กหญิงทิพานันท์  ตรีกูต
5. เด็กหญิงมณิสร  หอมเย็น
6. เด็กหญิงอัยลดา  ประสงค์
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีรัมย์
3. เด็กหญิงดรุณี  อินทร์สำโรง
4. เด็กหญิงพงศ์นภา  ทองหย่อน
5. เด็กหญิงสิดาพร  บุญยงค์
6. เด็กหญิงสุณัฐกานต์  แสนยะบุตร
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายมีชัย  สนิทรัมย์
2. เด็กชายสินประสิทธิ์  หนูสูงเนิน
3. เด็กชายสิริรักษ์  สระทองหลาง
 
1. นายสำเร็จ  นนทภา
2. นายธีรพล  วรคำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรือง
2. เด็กหญิงนิดา  คิม
3. เด็กหญิงออน  อำพวัน
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางวลัยพร  เรือง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เงินเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจุลมาศ  ยศ
3. เด็กหญิงชวิศา  นามวงษ์
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางวลัยพร  เรือง