สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงคณิตา  เทียมสง่า
2. เด็กชายจิรเมธ  กอนชม
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงนรินพร  ชมพูเขียว
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อมัยภักดี
 
1. นางรัศมี  จันทะพงษ์
2. นายธีรพล  วรคำ