สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหิน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หาหอม
 
1. นางปราณี  จันทร์ชู
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  เกลี้ยงไธสง
2. เด็กหญิงชนิกา  ชาญเกษม
3. เด็กหญิงชาลินี  ปาจารย์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวสี
5. เด็กหญิงณัฐวดี  หาหอม
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เชื้อเจริญ
7. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขุนทอง
8. เด็กหญิงทิฆัมพร  หาญนึก
9. เด็กชายธนวัฒน์  งามเกษม
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วเกษ
11. เด็กชายธีรพัทธ์  หาหอม
12. เด็กหญิงปรารถนา  พวงมาลา
13. เด็กชายพันธเขต  แก้วเกตุ
14. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลีจุ้ย
15. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์  ชันกระโทก
16. เด็กชายมินธดา  ออกเอก
17. เด็กหญิงรักชนก  จิตรพล
18. เด็กชายวีรภัทร  ลีจุ้ย
19. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชาญเกษม
20. เด็กหญิงเกศรา  เกิดทอง
 
1. นางจันทราวรรณ  ทิพยนันท์
2. นางศรีวรรณา  คุ้มทอง
3. นายสมชาย  คุ้มทอง
4. นางปราณี  จันทร์ชู
5. นางสาวรุจิรัตน์  จันทร์ทรัพย์
6. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนัญญา   คำเหนือ
 
1. นางศรีวรรณา   คุ้มทอง