สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดหิน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คูหา
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์สีทอง
3. เด็กหญิงปรารถนา  พวงมาลา
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
2. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เฉลิมพิศ
2. เด็กหญิงอาทิตรฎา   จันทร์สีเงิน
 
1. นายสมชาย   คุ้มทอง
2. นางศรีวรรณา  คุ้มทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุมากิจ
2. เด็กหญิงมธิดา  ชมเชื้อ
 
1. นายสมชาย   คุ้มทอง
2. นางศรีวรรณา  คุ้มทอง