สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิบูลเพ็ง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แม่นหมาย
3. เด็กหญิงจันทรา  คอนรัมย์
4. เด็กหญิงชลธิชา  พรมการ
5. เด็กชายทรงพล  อุนัยบัน
6. เด็กหญิงน้ำฝน  พรองพรม
7. เด็กหญิงพรนภา  ดวงนางรอง
8. เด็กหญิงภาวิณี  ไม้เท้าทอง
9. เด็กหญิงระวิวรรณ   จารัตน์
10. เด็กชายวายุ  พรองพรม
11. เด็กชายวิทวัส  ธนะพันธ์
12. เด็กหญิงสาวิตา  สายบุตร
13. เด็กหญิงอภัสรา  คงมั่น
14. เด็กชายเมธาพร  สายบุตร
15. เด็กหญิงแพรวา  ไกรสุข
 
1. นางแพรทอง  ชมภูพาน
2. นางสาวอมรัตน์  จรัสพันธ์
3. นางสาวชื่นจิตร  คำแหงรส
4. นายชำนาญ  หาญประสพ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  บัวละคร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมมา
3. เด็กหญิงนวรัตน์  พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุดารักษ์
5. เด็กหญิงนาราภัทร  สงนวน
6. เด็กหญิงปารามาพร  สุวรรณะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์วรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปารามาพร  สุวรรณะ
 
1. นางอินทิรา  คิดเห็น
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  สายบุตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ใจงูเหลือม
 
1. นางสาวพนิดา  ปุ่มหล้า
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.43 เงิน 14 1. เด็กหญิงถิรณิชา  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี