สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ทุมคำ
2. เด็กชายบัณฑิต  กลำเงิน
3. เด็กหญิงอารียา  มนตะคุ
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสงบจิตร์  บุญสรรค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
2. เด็กชายพีระพงษ์  จันทะเนตร
3. เด็กหญิงอารีนา  มนตะคุ
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสาวจินตนา  บุญหนัก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  มนตะคุ
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรกุล
2. เด็กชายศุภกร   เอื้อเฟื้อ
3. เด็กชายสมคิด  หวังผล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  ซายทุ่ย
2. เด็กหญิงภาวินี  บุตรแสง
3. เด็กหญิงวิรดา  กิจโส
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์นภา   วุฒิยา
2. เด็กหญิงณีรนุช  แดงสี
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ไหวพริบ
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุศรา  บุญศรัทธา
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงแพรวิไล  นูพิมพ์
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  หล่อเจริญ
2. เด็กชายธนภัทร์  ประสงใด
3. เด็กชายศุภกฤต  ดีงาม
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางอารัญ  ป้อมมารดอน