สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรพล  พันนาม
 
1. นางสาวจินตนา  บุญหนัก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีนา  มนตะคุ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ทุมคำ
2. เด็กชายบัณฑิต  กลำเงิน
3. เด็กหญิงอารียา  มนตะคุ
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสงบจิตร์  บุญสรรค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
2. เด็กชายพีระพงษ์  จันทะเนตร
3. เด็กหญิงอารีนา  มนตะคุ
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสาวจินตนา  บุญหนัก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนโชติ  พลับยินดี
2. เด็กชายยม  จีน
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสาวจินตนา  บุญหนัก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  มนตะคุ
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 1. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาณี  จักรพิมพ์
2. เด็กหญิงเกน  จีน
 
1. นางสาวศิริพร  สกัดกลาง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรีย์  ภู่อาษา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ครองยุทธ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
2. นายโสฬส  ท่่าอุดม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทูคำมี
2. เด็กชายอัศวิน  กลำเงิน
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
2. นายโสฬส  ท่าอุดม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุบัว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรกุล
2. เด็กชายศุภกร   เอื้อเฟื้อ
3. เด็กชายสมคิด  หวังผล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  ซายทุ่ย
2. เด็กหญิงภาวินี  บุตรแสง
3. เด็กหญิงวิรดา  กิจโส
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์นภา   วุฒิยา
2. เด็กหญิงณีรนุช  แดงสี
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ไหวพริบ
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุศรา  บุญศรัทธา
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงแพรวิไล  นูพิมพ์
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงคุณัญญา   วงษ์บา
2. เด็กหญิงจันญารัตน์  นามนวด
3. เด็กหญิงนิตยา   คงยิ่งหาญ
 
1. นางอารัญ  ป้อมมารดอน
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  หล่อเจริญ
2. เด็กชายธนภัทร์  ประสงใด
3. เด็กชายศุภกฤต  ดีงาม
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางอารัญ  ป้อมมารดอน