สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชาติวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ล่ามกระโทก
3. เด็กหญิงเกศรา  ปะวะโน
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล   ติลาโพธิ์
2. เด็กชายวรเทพ   วะรามิตร
3. เด็กหญิงศศินันท์   ศรีสมุทร
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ศีลพันธ์
2. นางพิชญาณ์ภา   จันทร์แจ่มภพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
 
1. นายอเนก   ปั่นกลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภานันท์   สงวนศิลป์
 
1. นางสาวมณีญา   แจ่มดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นายประทวน   เปี่ยมศักดิ์ศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไล่กระโทก
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิสสุตา   ดอกคำ
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิสสุตา   ดอกคำ
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา   บัวงาม
 
1. นางสาวชนิกานต์   เสียงเย็น
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ชาติวงศ์
2. เด็กหญิงคำแก้ว   งามเนตร
3. เด็กชายจีรโชติ   โยธาภักดี
4. เด็กชายชาติชาย  แทนคำ
5. เด็กชายณัฐกานต์  สีสันงาม
6. เด็กชายณัฐพล  สีสันงาม
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สวัสดี
8. เด็กชายสุทธิชาติ   ล่ามกระโทก
9. เด็กหญิงอัจฉราภา  ประเสริฐแก้ว
10. เด็กหญิงอารีรัตน   ชะฎารัมย์
 
1. นางไพเราะ   นวนแก้ว
2. นางชาดา  กุ่มเดช
3. นางทิพย์พวรรณ์  อามาตย์มนตรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์   สีสร้อย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   อาจหาญ
 
1. นางสาวชื่นกมล   อุชชิน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวประกาย   เขียวไธสง
2. เด็กหญิงอนุธิดา   แสงศรี
3. เด็กชายอภิศาล   พิมพ์ภักดิ์
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงรติมา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
3. เด็กหญิงสะเอีย   ดวงศรี
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทกานต์   มณีวรรณ
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ด่านไธสง
3. เด็กหญิงวาริพินทิพย์   จะเขียน
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริยากร   ยี่รัมย์
2. เด็กหญิงอรอุมา   ทองก้อนเบ้า
3. เด็กหญิงอัญลัดดา   มีผล
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วักไธสง
2. เด็กหญิงภัสสร   นาบำรุง
3. เด็กหญิงสุนิตา   บุญเผิ่ง
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ