สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกอภิญญา   ศิริบัว
2. เด็กหญิงชนากานต์   ถึงฝั่ง
 
1. นางชาดา  กุ่มเดช
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผกามาศ  พรมนัส
2. เด็กชายวรภพ  งามศิริ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองก้อนเบ้า
 
1. นางพิชญาณ์ภา   จันทร์แจ่มภพ
2. นางสุดารัตน์   ศีลพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายภาคิน   น้ำใส
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   น้ำใส
 
1. นางไพเราะ   นวนแก้ว
2. นางโสภิณ   พูลบุตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   รอดทะยอย
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี