สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรติมา   จันทร์หอม
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกฤต   นวนเท้า
2. เด็กชายวันชัย   เกตุแจ้ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กุ่มเรือง
2. นางสาวภคพร   แก้วก่อง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเกษสุดา    แสงโสภา
 
1. นางสาวเดือนจรัส   ภูครองนาค