สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เนืองชมพู
3. เด็กหญิงสุรี  เข่ง
 
1. นายสุพจน์  นันทะเทศ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงกณิกา  เกตุห่อ
2. เด็กหญิงกรชนก  ปราชเปรื่อง
3. เด็กหญิงฉัตรปรียา  บุญศรี
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  หอมศิริ
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย