สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวนิดา  สีภา
 
1. นางช่อผกา  เกตุนิล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายภาคิน  จำเริญสุข
2. เด็กชายศิริโชค  เหรียญพานรอง
3. เด็กชายอิทธิพล  ทองอาจ
 
1. นายสนิท  โล่ห์แจ่ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  เกษศรี
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนพล  พลงาม
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์