สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวนิดา  สีภา
 
1. นางช่อผกา  เกตุนิล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เนืองชมพู
3. เด็กหญิงสุรี  เข่ง
 
1. นายสุพจน์  นันทะเทศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายภาคิน  จำเริญสุข
2. เด็กชายศิริโชค  เหรียญพานรอง
3. เด็กชายอิทธิพล  ทองอาจ
 
1. นายสนิท  โล่ห์แจ่ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงเนตร  สิงหา
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงจันทิภา  เทียนคำ
3. เด็กหญิงชญาดา  ฉิมพาลี
4. เด็กชายธนภัทร์  ฤทธิ์มหา
5. เด็กหญิงธนาภา  โยธา
6. เด็กหญิงนริศรา  มูลเพ็ญ
7. เด็กหญิงปิยดา  ศรีเมืองแพน
8. เด็กชายภาคิน  จำเริญสุข
9. เด็กชายภานุวัฒน์  คำบู่
10. เด็กหญิงลริตา  สีภา
11. เด็กหญิงวนิดา  สีภา
12. เด็กชายศิริโชค  เหรียญพานรอง
13. เด็กหญิงสะอาด  กัดศรี
14. เด็กหญิงสุมิตรา  มิตรผักแว่น
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกษศรี
16. เด็กหญิงสุลี  เข่ง
17. เด็กชายสุเนียน  ลีนา
18. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนลำภา
19. เด็กหญิงอลิษา  ลาภกระโทก
20. เด็กชายเกรียงไกร  คำน้อย
 
1. นายจำลอง  ยุวาพัฒน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  เกษศรี
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนพล  พลงาม
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงกณิกา  เกตุห่อ
2. เด็กหญิงกรชนก  ปราชเปรื่อง
3. เด็กหญิงฉัตรปรียา  บุญศรี
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  หอมศิริ
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจักรกฤษดิ์   แคนดอก
2. เด็กหญิงอัญชลี  แสนลำภา
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษดิ์   แคนดอก
2. เด็กหญิงอัญชลี  แสนลำภา
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
2. นายเยาวเรศ  ชอบสระน้อย