สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันธิดา  จำปาทิพย์
2. เด็กชายอภิรักษ์  มีเจตนา
 
1. นางสมปอง  รสหอม
2. นางสาวกันต์สินี  เลี่ยมพักตัว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญศรี
2. เด็กหญิงสาวิตรี   จันทรมงคล
3. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
2. นางสมปอง  รสหอม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารยา  จันทะนา
 
1. นางสาวมลฤดี  ปานทอง
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายพีระพัฒน์   นามพรม
2. เด็กหญิงวริษฐา  จันทะนา
 
1. นางสมปอง  รสหอม
2. นางสาวกันต์สินี  เลี่ยมพักตัว