สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันธิดา  จำปาทิพย์
2. เด็กชายอภิรักษ์  มีเจตนา
 
1. นางสมปอง  รสหอม
2. นางสาวกันต์สินี  เลี่ยมพักตัว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญศรี
2. เด็กหญิงสาวิตรี   จันทรมงคล
3. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
2. นางสมปอง  รสหอม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารยา  จันทะนา
 
1. นางวรรณภา  เริ่มศิลป
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารยา  จันทะนา
 
1. นางสาวมลฤดี  ปานทอง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมบิน
2. เด็กหญิงศศิธร  กิ่งวงศา
3. เด็กหญิงศิรินภา   กุ่มประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัณท์สินี  เลี่ยมพักตัว
2. นางเยาวลักษณ์  จิระอรัญกานนท์
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  น้อยใจบุญ
2. เด็กหญิงศศิประภา  แกมนิล
 
1. นางสมปอง  รสหอม
2. นายวัชรินทร์  ชุมพลวงศ์
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายพีระพัฒน์   นามพรม
2. เด็กหญิงวริษฐา  จันทะนา
 
1. นางสมปอง  รสหอม
2. นางสาวกันต์สินี  เลี่ยมพักตัว
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  มาลางาม
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลพล  จันทะนา
 
1. นางวรรณภา  เริ่มศิลป์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุวิทย์  ยะถาคาร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แย้มชม
 
1. นางสาวอุทุมพร  โสภาคย์
2. นายวชิระ  สุธารส