สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาภา  ภูมีทอง
2. เด็กหญิงชลธิฌา  ด้วงบุ้ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี   เพิ่มผล
 
1. นางสาวชนากานต์   ขามชู
2. นางสาวกาญจนา  ชำนาญกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายปราโมทย์  สุดเคราะห์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนพันธ์
 
1. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
2. นายวัสสรรค์   ไชยคีนี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิทวัส  คำสุขดี
 
1. นางสาวกาญจนา  ชำนาญกิจ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายกรกฤต  เล็กวงศ์
2. เด็กชายธนดล  แสงกล้า
3. เด็กชายวิทวัส  คำสุขดี
 
1. นายเดชา  ระบกเวีย
2. นางสาวคนิอร   ปะนาตัง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชัญญารัตน์  บ้านแสน
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  อุ่นใจ
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  มีแสนสัจ
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเชาว์
2. นางกรทิพย์  บุญส่ง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกชมน   สุดเคราะห์
2. เด็กหญิงบุญณดา   สิงห์สุพรรณ
3. เด็กหญิงปิยดา   แก้วปักษา
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเชาว์
2. นางสาวนันทวิกา  กุลมงคล