สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกแจง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พยุงดี
2. เด็กหญิงจารุพัสตร์  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงจุราลักษณ์  เพศสม
4. เด็กหญิงชลธิชา  นีระวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐพร  ตุ่มประโคน
6. เด็กหญิงพัชรพร  หอมทวนลม
7. เด็กหญิงพิชานันท์  อินทร์แย้ม
8. เด็กหญิงฤดีพร  บุญมาก
9. เด็กหญิงสาธิตา  กุลบุตร
10. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมาก
11. เด็กหญิงเมย์ลยา  โพธิ์เงิน
12. เด็กหญิงเยาวพา  หงษ์ทอง
13. เด็กหญิงเอมอร  สอนง่าย
14. เด็กหญิงแก้วกีรติ  เหลืองอ่อน
15. เด็กหญิงแองจี้  ไคล์เชิล
 
1. นางนพวรรณ  เข็มเพชร
2. นางสาวศลิลรัตน์  จันทา
3. นางสาวศิวากร  พิลาล้ำ
4. นางสาวสุภิชญนันทน์  แก้ววิมารย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิศรา  ออกสุข
2. เด็กชายรัตพงษ์  ชิ้นแก้ว
3. เด็กหญิงวริษา  บัวจูม
 
1. นางสายสมร  โอสถ
2. นางนงนุช  สุราฤทธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงจุรี  เทียนถวาย
3. เด็กหญิงบังอร  พละเดช
 
1. นางสายสมร  โอสถ
2. นางสาววนัตตา  กันสการ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กชายกันตวิชญ์  แสงทอง
2. เด็กชายจตุรพิชญ์  บัวชุม
3. เด็กชายไพ  โ๊ล๊ะพล
 
1. นางนัดดา  ชมภูวงศ์
2. นางสาวสุพิชญนันทน์  แก้ววิมาลย์