สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกแจง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุรี   เทียนถวาย
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์สีนวน
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีมาท
 
1. นางสายสมร   โอสถ
2. นางสาววนัตตา  กันสการ