สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  พนิรัมย์
2. เด็กชายวิศรุต  ปานหัตถา
3. เด็กหญิงโบนา  สายบุตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
2. นางสาวโฉมฉาย  นะรีรัมย์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  กึกรัมย์
 
1. นางพัฌนิดา  สอนหาจักร์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดา  หอมประภา
2. เด็กชายทศพล  บุญธานี
3. เด็กชายภาสกร  จีนพานิชย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
2. นางชนัตตา  กะการดี