สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทลักษณ์  พักน้อย
 
1. นางศิริกันยา  ผาสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  เทศชวน
2. เด็กหญิงนาขวัญ  อยู่
3. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
4. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
5. เด็กหญิงวิรัทยา  วงค์อุดม
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กชายเขมชาติ  แก้วผาทรัพย์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกณิการ์  ไวการ
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสสน  จันพิมาย
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สติภา
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  พุ่ม
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกณิการ์  ไวการ
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  พุ่ม
3. เด็กหญิงกนิษฐา  สติภา
4. เด็กชายกีต้าร์  เกตุพงษ์
5. เด็กหญิงจันทกานต์  ฉ่ำดำ
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ก่อแก้ว
7. เด็กหญิงจามจุรี  ไวการ
8. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  เตียงชัย
9. เด็กหญิงจิราพัชร  ทับทิมไทย
10. เด็กชายฉันทัช  ธรรมดา
11. เด็กหญิงชัญญา  พักน้อย
12. เด็กชายชัยพัฒน์  ชนะพงษ์
13. เด็กหญิงชาลิสา  โสมศรี
14. เด็กชายชินวัฒน์  ดีเอื้อน
15. เด็กชายชูชาติ  พุทธจิต
16. เด็กหญิงดวงทอง  ใจตรงสัตย์
17. เด็กหญิงธนัชพร  เพชรเพิ่มศรี
18. เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มใส
19. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
20. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
21. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
22. เด็กชายพรชัย  อ่อนศรี
23. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
24. เด็กชายพัสสน  จันพิมาย
25. เด็กชายพาทิศ  สุพะตะ
26. เด็กหญิงมนธิดา  คำดี
27. เด็กหญิงมนพร  ควรเสก
28. เด็กชายมานะ  อาจหาญ
29. เด็กหญิงมาลิษา  สังข์ทอง
30. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
31. เด็กหญิงสุชาวดี  วัฒนา
32. เด็กหญิงสุทธิดา  มั่นปืน
33. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ชาววาปี
34. เด็กชายสุรธัช  สอนทอง
35. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยาบูฮา
36. เด็กหญิงสุวรรณี  สีอ่อน
37. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สอนทอง
38. เด็กชายอนุชา  เฟื่องฟู
39. เด็กชายเขมชาติ  แก้วผาทรัพย์
40. เด็กหญิงเบญวรรณ  นามวงษ์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
5. นางรัชณี  วังหนอง
6. นายวรพจน์  จูเภา
7. นายธนนท์  เฉยฉิว
8. นางสุภัชชา  ช่วยพันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชาลิสา  โสมศรี
2. เด็กหญิงวันนิสา  พากเพียร
 
1. นายวรพจน์  จูเภา
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายขจรเดช  นาค
2. เด็กชายวิวัฒน์  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายวรพจน์  จูเภา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงบัวชมพู  วานุนาม
2. เด็กหญิงศิริพร  จำนงมี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  วัฒนา
 
1. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
2. นางยินดี  เขียวคล้าย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ดีผิว
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ฉ่ำดำ
3. เด็กหญิงศิริพร  จำนงมี
 
1. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
2. นางยินดี  เขียวคล้าย
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวสันต์  เทียมสงวน
2. เด็กชายไกรลักษณ์  จีนพระ
 
1. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สติภา
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส