สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลียมบัวป่า
2. เด็กหญิงประภัสรา  พุทธจิต
3. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
 
1. นางภาษิตา  ทำนานอก
2. นางสาวกนกพรรณ  รักษาทรัพย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หวังวก
2. เด็กหญิงนันทกานต์  เย็นกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พุทธจิตร
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
2. นางสาวกนกพรรณ  รักษาทรัพย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 1. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพร  เย็นประสพ
2. เด็กชายฐานุกูล  กองชา
3. เด็กชายณัฐกรณ์  เมากะมล
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายชาติพิชิต  กันคิด
2. เด็กหญิงพรนภา  ฉ่ำดำ
 
1. นายวรพจน์  จูเภา
2. นายธนนท์  เฉยฉิว