สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฉันทัช  ธรรมดา
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฟุเฟื่อง
2. เด็กหญิงฐนิชา  เลิศสกุล
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสาลินี  แสนกล้า
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน