สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  รากผักแว่น
2. เด็กชายสายชล  ดอนศรี
 
1. นายลิขิต  ของนา
2. นายวรัญญู  อุดแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดา  คำพิบูลย์
2. เด็กชายสมศักดิ์  แก่นขุนทด
 
1. นายลิขิต  ของนา
2. นายวรัญญู  อุดแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ม่วยโพธิ์ทอง
2. เด็กชายสายใจ  ยมน้อย
 
1. นายลิขิต  ของนา
2. นายวรัญญู  อุดแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองพิราม
2. เด็กชายพงศกร  ชินแก้ว
3. เด็กชายพลพล  มะลิซ้อน
4. เด็กชายอัฑฒกานต์  เย็นพู
5. เด็กหญิงอุมากร  วงศ์ละคร
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพล  เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายชยุตรา  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายนภัทร  บินขุนทด
4. เด็กหญิงภควดี  ดวงพยอม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พูนทวี
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  มุ่งดี
2. เด็กชายฐานประกิตติ์  เหลือล้น
3. เด็กชายบุญโฮม  เย็นหอม
4. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พรมบุตร
5. เด็กหญิงภัททิยา  จันทรงแสง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอกชะเอม
7. เด็กชายอนุชา  พรมบุษผา
8. เด็กชายอนุพงศ์  พักน้อย
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ  สายศิลป์
2. เด็กหญิงชัชชา  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงนารีกานต์  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กชายปณวรรฒน์  บินขุนทด
6. เด็กชายประดิษฐ์  แสไพศาล
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  จงโปร่งกลาง
2. เด็กชายทรงศักดิ์  สำราญใจ
3. เด็กชายธนพงษ์  การงานดี
4. เด็กชายปรมินทร์  สลับเพชร
5. เด็กชายพัชรพล  สายชุมดี
6. เด็กชายศุภัทรพงษ์  เสาวรส
 
1. นายอภิชัย  บุญภูมิ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมบุตร
2. เด็กชายประเสริฐ  เย็นพู
 
1. นายบุญฤทธิ์  จันที
2. นายวิวัฒน์  บุตรฉิม
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณวัฒน์  โสภกุล
2. เด็กหญิงกิติยากร  จิตใบ
 
1. นายบุญฤทธิ์  จันที
2. นายวิวัฒน์  บุตรฉิม
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหลาแตว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ดำ
 
1. นายบุญฤทธิ์  จันที
2. นายวิวัฒน์  บุตรฉิม