สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เลิศฤทธิ์ยามาศ
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  ดวงสูงเนิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพวัล  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ชุยรัมย์
3. เด็กหญิงสุทธิตา  จันดงยาง
 
1. นายวรัญญู  อุดแก้ว
2. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หาญประสพ
2. เด็กชายนภสินธุ์  วิชิตพันธ์
3. เด็กหญิงสิวลี  ยศ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คะเชนเนียม
 
1. นางสาวรุจาภา  แก้วพุ่ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เมฆฉาย
2. เด็กชายศราวุธ  สุดประเสริฐ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เหขุนทด
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผังฉิมพลี
2. เด็กหญิงฐิตาพร  สำราญใจ
3. เด็กหญิงณิชนันท์  สุขสนิท
4. เด็กหญิงธิดาพร   ชินแก้ว
5. เด็กหญิงธีรารัตน์  จันทร์สว่าง
6. เด็กหญิงนพจิรา  รอดทุกข์
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น