สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เลิศฤทธิ์ยามาศ
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  ดวงสูงเนิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพวัล  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ชุยรัมย์
3. เด็กหญิงสุทธิตา  จันดงยาง
 
1. นายวรัญญู  อุดแก้ว
2. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หาญประสพ
2. เด็กชายนภสินธุ์  วิชิตพันธ์
3. เด็กหญิงสิวลี  ยศ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  รากผักแว่น
2. เด็กชายสายชล  ดอนศรี
 
1. นายลิขิต  ของนา
2. นายวรัญญู  อุดแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดา  คำพิบูลย์
2. เด็กชายสมศักดิ์  แก่นขุนทด
 
1. นายลิขิต  ของนา
2. นายวรัญญู  อุดแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ม่วยโพธิ์ทอง
2. เด็กชายสายใจ  ยมน้อย
 
1. นายลิขิต  ของนา
2. นายวรัญญู  อุดแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองพิราม
2. เด็กชายพงศกร  ชินแก้ว
3. เด็กชายพลพล  มะลิซ้อน
4. เด็กชายอัฑฒกานต์  เย็นพู
5. เด็กหญิงอุมากร  วงศ์ละคร
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพล  เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายชยุตรา  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายนภัทร  บินขุนทด
4. เด็กหญิงภควดี  ดวงพยอม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พูนทวี
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายบุพกร  ดำดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กระแชรัมย์
 
1. นายสุวิทย์  สุขหมั่น
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คะเชนเนียม
 
1. นางสาวรุจาภา  แก้วพุ่ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เมฆฉาย
2. เด็กชายศราวุธ  สุดประเสริฐ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เหขุนทด
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  มุ่งดี
2. เด็กชายฐานประกิตติ์  เหลือล้น
3. เด็กชายบุญโฮม  เย็นหอม
4. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พรมบุตร
5. เด็กหญิงภัททิยา  จันทรงแสง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอกชะเอม
7. เด็กชายอนุชา  พรมบุษผา
8. เด็กชายอนุพงศ์  พักน้อย
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผังฉิมพลี
2. เด็กหญิงฐิตาพร  สำราญใจ
3. เด็กหญิงณิชนันท์  สุขสนิท
4. เด็กหญิงธิดาพร   ชินแก้ว
5. เด็กหญิงธีรารัตน์  จันทร์สว่าง
6. เด็กหญิงนพจิรา  รอดทุกข์
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ถวายมงคล
 
1. นายจตรุรงณ์  เทียมวงเดือน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แดนราชรัมย์
 
1. นายจตรุรงณ์  เทียมวงเดือน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ  สายศิลป์
2. เด็กหญิงชัชชา  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงนารีกานต์  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กชายปณวรรฒน์  บินขุนทด
6. เด็กชายประดิษฐ์  แสไพศาล
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  จงโปร่งกลาง
2. เด็กชายทรงศักดิ์  สำราญใจ
3. เด็กชายธนพงษ์  การงานดี
4. เด็กชายปรมินทร์  สลับเพชร
5. เด็กชายพัชรพล  สายชุมดี
6. เด็กชายศุภัทรพงษ์  เสาวรส
 
1. นายอภิชัย  บุญภูมิ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมบุตร
2. เด็กชายประเสริฐ  เย็นพู
 
1. นายบุญฤทธิ์  จันที
2. นายวิวัฒน์  บุตรฉิม
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณวัฒน์  โสภกุล
2. เด็กหญิงกิติยากร  จิตใบ
 
1. นายบุญฤทธิ์  จันที
2. นายวิวัฒน์  บุตรฉิม
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหลาแตว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ดำ
 
1. นายบุญฤทธิ์  จันที
2. นายวิวัฒน์  บุตรฉิม