สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวศิริกุล  จุลศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ขันทีท้าว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อะโรคา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  สีหอมชัย
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  สร้อยคำ
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอโณทัย  เหมือนศรี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ห่วงจริง
2. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาว พิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องรัสมี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายคงคิด  ปักเคเต
2. เด็กหญิงเฟื่องวิมล  สุพันนอก
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัทราช
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพยารัตน์  ล้อมวงษ์
2. เด็กชายโชติพงษ์  คำผม
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพันธ์  วิสา
2. เด็กชายพิษณุ  อุดชา
3. เด็กชายวรพล  เทียนหอม
 
1. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
2. นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงนิตยาพร  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงพนิดา  แสนสนิท
4. เด็กหญิงยุวธิดา  ภิญโย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงน้ำ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  มีหลาย
 
1. นางนงนุช  ดั้งชารี
2. นางวราวรรณ  พองเสียง
3. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพันธ์  จันทะพงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมูลดร
3. เด็กชายนเรศ  สะเทินรัมย์
 
1. นางสาวปานทิพย์  ปะทา
2. นางสาวชลลดา  พรหมทิพย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิทธิผล
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปะทา
3. เด็กชายธวัชชัย  เหมือนศรี
 
1. นางสาวปานทิพย์  ปะทา
2. นางสาวชลลดา  พรหมทิพย์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 9 1. เด็กชายพนา  ขันโมลี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ภูมิเรศสุนทร
3. เด็กชายเกษมสันต์  ปักเคชาติ
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  บุตรพรม
2. นางสายรุ้ง  เชียรสระน้อย