สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นางนงนุช  ดั้งชารี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนสนิท
2. เด็กหญิงสุปรียา  คชกฤษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มีหลาย
 
1. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
2. นางสาวจุฑารัตน์  อะโรคา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  สร้อยคำ
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74.29 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  พิศนอก
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  บุตรพรม
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่กวาง
 
1. นางสายรุ้ง  เชียรสระน้อย