สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องรัสมี
 
1. นางวราวรรณ  พองเสียง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงน้ำ
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
2. นายธนดล  โสธิฤทธิ์