สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องรัสมี
 
1. นางวราวรรณ  พองเสียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นางนงนุช  ดั้งชารี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุปราณี  คชกฤษ
 
1. นางนงนุช  ดั้งชารี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอโณทัย  เหมือนศรี
 
1. นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ห่วงจริง
 
1. นายชัยพร  ดีกร
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์   สร้อยคำ
2. เด็กหญิงพนิดา  แสนสนิท
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  คงน้ำ
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายชัยพร  ดีกร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนสนิท
2. เด็กหญิงสุปรียา  คชกฤษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มีหลาย
 
1. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
2. นางสาวจุฑารัตน์  อะโรคา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวศิริกุล  จุลศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ขันทีท้าว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อะโรคา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โสภา
2. เด็กหญิงอัญชลี  ภักดี
 
1. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
2. นางวราวรรณ  พองเสียง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  สีหอมชัย
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  สร้อยคำ
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอโณทัย  เหมือนศรี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  สร้อยคำ
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงน้ำ
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
2. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงประทุมทิพย์  สร้อยคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงน้ำ
5. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
6. เด็กหญิงอาทิตยา  มีหลาย
7. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายปรีดา  มานะต่อ
2. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
3. นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ห่วงจริง
2. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
25 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาว พิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องรัสมี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายคงคิด  ปักเคเต
2. เด็กหญิงเฟื่องวิมล  สุพันนอก
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัทราช
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพยารัตน์  ล้อมวงษ์
2. เด็กชายโชติพงษ์  คำผม
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพันธ์  วิสา
2. เด็กชายพิษณุ  อุดชา
3. เด็กชายวรพล  เทียนหอม
 
1. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
2. นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงนิตยาพร  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงพนิดา  แสนสนิท
4. เด็กหญิงยุวธิดา  ภิญโย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงน้ำ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  มีหลาย
 
1. นางนงนุช  ดั้งชารี
2. นางวราวรรณ  พองเสียง
3. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพันธ์  จันทะพงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมูลดร
3. เด็กชายนเรศ  สะเทินรัมย์
 
1. นางสาวปานทิพย์  ปะทา
2. นางสาวชลลดา  พรหมทิพย์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  โสภา
2. เด็กหญิงสุปรียา  คชกฤษ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ภักดี
 
1. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
2. นางวราวรรณ  พองเสียง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิทธิผล
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปะทา
3. เด็กชายธวัชชัย  เหมือนศรี
 
1. นางสาวปานทิพย์  ปะทา
2. นางสาวชลลดา  พรหมทิพย์
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74.29 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  พิศนอก
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  บุตรพรม
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 9 1. เด็กชายพนา  ขันโมลี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ภูมิเรศสุนทร
3. เด็กชายเกษมสันต์  ปักเคชาติ
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  บุตรพรม
2. นางสายรุ้ง  เชียรสระน้อย
 
36 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่กวาง
 
1. นางสายรุ้ง  เชียรสระน้อย