สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. เด็กหญิงพัชรา  บุระพา
3. เด็กหญิงวิมลิน  หนูอ้น
4. เด็กหญิงอรทัย  พลา
5. เด็กหญิงอังคณา  กันหา
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล
2. นางนารัตน์  สีมาพล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรชนันท์  กันดิษฐ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงคำ
3. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
4. เด็กหญิงมาลิกา  อันทพิษ
5. เด็กชายสมคิด  เชียง
 
1. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
2. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรจิตต์
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร  อารมย์เพียร
2. เด็กหญิงจันทิมา  ชื่นพงษา
3. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงคำ
4. เด็กหญิงพรธิดา  พะจุไทย
5. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
6. เด็กหญิงมาลิกา  อันทพิษ
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
2. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
3. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นายสมชาย  บัวพา
 
1. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพร  ศรภูมิ
2. เด็กชายโยธิน  ชินสา
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิรากร  ตีสถิตย์
2. เด็กชายพูลพิทักษ์  มาทุมมี
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  เชียงสกุล
2. เด็กชายธนพล  สุภาพ
3. เด็กชายสิทธิกรณ์  โห่ธัญการ
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภาริน  สังสีวี
2. เด็กหญิงพรวิภา  ถายะเดช
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาญกระโทก
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์