สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายวาย  เซียน
 
1. นางสงบ  ถายะเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  มินกระโทก
2. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  นามกัง
3. เด็กชายหิรัญ  อ่อนสองห้อง
 
1. นางสุมาลี  กันสการ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายบุญญา  ยางสุวรรณ
2. เด็กชายโยธิน  ชินสา
 
1. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
2. นางสาวกนกพร  อ่อนศรีน้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีงาม
2. เด็กหญิงชลดา  เพชรสิน
3. เด็กหญิงชลธิดา  มูลศรี
4. เด็กหญิงนิตชา  กันดิษฐ์
5. เด็กหญิงมลิวัล  อันสมบูรณ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทมาลา
7. เด็กชายวิวัฒน์  บุญสมบูรณ์
8. เด็กหญิงอินทุศร  อินทรประเสริฐ
9. เด็กหญิงเทียนหอม  กันเวช
10. เด็กหญิงโบว์อาร์  ประกิจ
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล
2. นางนารัตน์  สีมาพล
3. นางสงบ  ถายะเดช
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. นายบุญญา  ยางสุวรรณ
 
1. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
2. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ