สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นายสมชาย  บัวพา
 
1. นางจันทร์แรม  บัวบุญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงปิยพร  โยทะ
 
1. นางวราภรณ์  ภาระพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมชาย  บัวพา
2. เด็กชายอานันท์  ศรีสุชน
3. เด็กชายเปรมปรี  ยางสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกพร  อ่อนศรีน้อย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยพร  โยทะ
 
1. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายพัทธพล  กันหอม
2. เด็กชายสมคิด  เชียง
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงเดช  กันสำอาง
2. เด็กหญิงทิพปภา  ใจดี
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล