สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นายสมชาย  บัวพา
 
1. นางจันทร์แรม  บัวบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายวาย  เซียน
 
1. นางสงบ  ถายะเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงปิยพร  โยทะ
 
1. นางวราภรณ์  ภาระพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมชาย  บัวพา
2. เด็กชายอานันท์  ศรีสุชน
3. เด็กชายเปรมปรี  ยางสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกพร  อ่อนศรีน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  มินกระโทก
2. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  นามกัง
3. เด็กชายหิรัญ  อ่อนสองห้อง
 
1. นางสุมาลี  กันสการ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายบุญญา  ยางสุวรรณ
2. เด็กชายโยธิน  ชินสา
 
1. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
2. นางสาวกนกพร  อ่อนศรีน้อย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. เด็กหญิงพัชรา  บุระพา
3. เด็กหญิงวิมลิน  หนูอ้น
4. เด็กหญิงอรทัย  พลา
5. เด็กหญิงอังคณา  กันหา
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล
2. นางนารัตน์  สีมาพล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรชนันท์  กันดิษฐ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงคำ
3. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
4. เด็กหญิงมาลิกา  อันทพิษ
5. เด็กชายสมคิด  เชียง
 
1. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
2. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีงาม
2. เด็กหญิงชลดา  เพชรสิน
3. เด็กหญิงชลธิดา  มูลศรี
4. เด็กหญิงนิตชา  กันดิษฐ์
5. เด็กหญิงมลิวัล  อันสมบูรณ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทมาลา
7. เด็กชายวิวัฒน์  บุญสมบูรณ์
8. เด็กหญิงอินทุศร  อินทรประเสริฐ
9. เด็กหญิงเทียนหอม  กันเวช
10. เด็กหญิงโบว์อาร์  ประกิจ
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล
2. นางนารัตน์  สีมาพล
3. นางสงบ  ถายะเดช
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. นายบุญญา  ยางสุวรรณ
 
1. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
2. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรจิตต์
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร  อารมย์เพียร
2. เด็กหญิงจันทิมา  ชื่นพงษา
3. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงคำ
4. เด็กหญิงพรธิดา  พะจุไทย
5. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
6. เด็กหญิงมาลิกา  อันทพิษ
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
2. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
3. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยพร  โยทะ
 
1. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นายสมชาย  บัวพา
 
1. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพร  ศรภูมิ
2. เด็กชายโยธิน  ชินสา
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
18 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายพัทธพล  กันหอม
2. เด็กชายสมคิด  เชียง
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิรากร  ตีสถิตย์
2. เด็กชายพูลพิทักษ์  มาทุมมี
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  เชียงสกุล
2. เด็กชายธนพล  สุภาพ
3. เด็กชายสิทธิกรณ์  โห่ธัญการ
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภาริน  สังสีวี
2. เด็กหญิงพรวิภา  ถายะเดช
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาญกระโทก
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงเดช  กันสำอาง
2. เด็กหญิงทิพปภา  ใจดี
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล