สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภกานต์    คงจันทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา   สีราชา
3. เด็กหญิงอรอุษา   มานะสุข
 
1. นางสาวอรัญญา    ภูท่าเสียว
2. นายกิติพงษ์    สิริวิบูลย์โกวิท
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.5 เงิน 16 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ตาแก้ว
2. เด็กหญิงฟ้าใส   บัวชุม
3. เด็กชายฤทธิเดช   หงษาวดี
 
1. นางกนกวรรณ   ทองคำ
2. นางนงศรี   หงษ์ทอง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนาริสา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายอติเทพ  คำพันธ์
3. เด็กชายอานนท์  เชิงรัมย์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นางพิมพิลัย  พวงมาลัย