สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภกานต์    คงจันทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา   สีราชา
3. เด็กหญิงอรอุษา   มานะสุข
 
1. นางสาวอรัญญา    ภูท่าเสียว
2. นายกิติพงษ์    สิริวิบูลย์โกวิท
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร    พิมอ่อน
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์    ปรีชากุล
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    พุธสร
4. เด็กหญิงศศิชา    ศิลปชัย
5. เด็กหญิงสุจิรา  สีราชา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    ทองสุข
 
1. นางสาวอรัญญา   ภูท่าเสียว
2. นายกิติพงษ์    สิริวิบูลย์โกวิท
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    ศรีสังข์วาล
2. เด็กชายอิศรา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงเต็มฟ้า  เพชรศิลา
 
1. นางสุทธินันท์    ศรีนนท์แก้ว
2. นายพินิจ  พลอยนิล
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.5 เงิน 16 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ตาแก้ว
2. เด็กหญิงฟ้าใส   บัวชุม
3. เด็กชายฤทธิเดช   หงษาวดี
 
1. นางกนกวรรณ   ทองคำ
2. นางนงศรี   หงษ์ทอง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายฆนากร  สีประเสริฐ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เปียรัมย์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นางพิมพิลัย  พวงมาลัย
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศกร  เจริญสิน
2. เด็กหญิงภิยดา  นิลขันธ์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นางพิมพิลัย  พวงมาลัย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโศภิษฐา  ฉิมมาแก้ว
 
1. นางพิมพิลัย  พวงมาลัย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 6 1. เด็กชายชัยชนะ  คำสาลี
2. เด็กชายธนากร  มีทรัพย์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นายพินิจ  พลอยนิล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนาริสา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายอติเทพ  คำพันธ์
3. เด็กชายอานนท์  เชิงรัมย์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นางพิมพิลัย  พวงมาลัย