สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรุตา  เสริมนอก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วุฒิวงค์
3. เด็กหญิงอารียา  สาโสภา
 
1. นางสาวสุวรรณี  อ่อนศรี
2. นางสาวศริวรรณ  ผืนประโคน
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนิภา  แก่นลา
2. เด็กชายพันธวัช  เซียงหนู
 
1. นายอลงกรณ์  ปู่พะบุญ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5