สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรุตา  เสริมนอก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วุฒิวงค์
3. เด็กหญิงอารียา  สาโสภา
 
1. นางสาวสุวรรณี  อ่อนศรี
2. นางสาวศริวรรณ  ผืนประโคน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายพีรภัทร  บึงราษฎร์
 
1. นางอภัสนันท์  โชคณัฐเศรษฐ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนิภา  แก่นลา
2. เด็กชายพันธวัช  เซียงหนู
 
1. นายอลงกรณ์  ปู่พะบุญ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ฉุนกระโทก
2. เด็กชายภูทเนตร  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุดาจันทร์
 
1. นางปทมา  รักสนาม
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 23 1. เด็กชายปฐมพงษ์  พันธ์แสน
2. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งกระโทก
3. เด็กหญิงวีรดา  วงศา
 
1. นางสาวธารทิพย์  ตรีกูด
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายทฤษฎี  โตวรรณ
2. เด็กหญิงนิรดา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวธารทิพย์  ตรีกูด
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายทศพล  เล็กสิงโต
 
1. นางอัปสร  บอสกี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงขำ
2. เด็กชายวงศธร  สมตา
3. เด็กชายอนุชิต  พิทักษา
 
1. นางกมลพัชร  บุญโกมล
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5