สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนวภา  แช่สระน้อย
2. เด็กหญิงอนัญญา  หงษ์มัง
 
1. นางสาวสงกรานต์  บุญหนา
2. นายสมปอง  งามงด
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงนัฐกาน   จันทะพันธ์
 
1. นางสาวนิภาพร   อินทพันธ์