สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชมน  เหล่าโอก
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีวิเศษ
3. เด็กหญิงรุจิรา  ผึ้งรวย
 
1. นางสาวสงกรานต์  บุญหนา
2. นางสาวนิภาพร  อินทพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนวภา  แช่สระน้อย
2. เด็กหญิงอนัญญา  หงษ์มัง
 
1. นางสาวสงกรานต์  บุญหนา
2. นายสมปอง  งามงด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  การหนองใหญ่
 
1. นางจินตนา  รัตนแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  การหนองใหญ่
2. เด็กชายวันนา  เอียม
3. เด็กหญิงสุธาสีนี  จันทร์กะเทาะ
 
1. นางจินตนา  รัตนแก้ว
2. นางบุญน้อม  บุญธรรม
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงนาฏนรินทร์   นวลเผื่อน
2. เด็กหญิงบุญเสริมทรัพย์   จันทร์กะเทาะ
3. เด็กหญิงรัตนาพร   สิมพาลี
 
1. นางสาวนิภาพร   อินทพันธ์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงนัฐกาน   จันทะพันธ์
 
1. นางสาวนิภาพร   อินทพันธ์