สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิรินดา  เย็นสม
 
1. นายกุระ  โกษีโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุชานรี  พรมสุข
 
1. นายวันชัย  ถนอมทรัพย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันทร์จี  เนือม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ช่างทองมะดัน
 
1. นายสรายุทธ  สลับเพชร
2. นายปัญญา   เย็นจิต