สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิมลภรณ์   อ่อนหวาน
 
1. นางอัมพร   สมัยกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเก็จมณี   กุ่มงาม
 
1. นางศิริพร   ปานสิงห์