สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กุสันเทียะ
2. เด็กชายพณากร  อินทศร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กุสันเทียะ
4. เด็กชายมินฑดา  ยมประโคน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงสูงเนิน
 
1. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
2. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายชานนท์  รักเกษม
2. เด็กหญิงสายใจ  ทัปประมงค์
 
1. นายนรินทร์  สิงทยม