สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงสูงเนิน
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักริน  ทัปประมงค์
 
1. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยหาญ
2. เด็กหญิงวนิดา  ธรรมนาน
3. เด็กชายเจษฎา  ใจมา
 
1. นายนรินทร์  สิงทยม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กุสันเทียะ
2. เด็กชายพณากร  อินทศร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กุสันเทียะ
4. เด็กชายมินฑดา  ยมประโคน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงสูงเนิน
 
1. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
2. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายชานนท์  รักเกษม
2. เด็กหญิงสายใจ  ทัปประมงค์
 
1. นายนรินทร์  สิงทยม
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 23 1. เด็กชายปุริมปรัชญ์  วรเนตร
2. เด็กชายวรโชติ  รักเกษม
3. เด็กชายศิรภัทร์  พรมศรี
 
1. นางสาวสุนันท์  ขวัญศิริ