สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงต้นหอม  ตรีกูล
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดำรงค์ดี
2. เด็กชายเกรียงไกร  จันทะเมนชัย
 
1. นายแมน  จัดแก้ว
2. นางสาววิติยา  เทียมสุนทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดำรงค์ดี
2. เด็กชายอิง  ยอง
 
1. นายแมน  จัดแก้ว
2. นางสมหมาย  มาศิริ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายธาร  พวงมาก
 
1. นางสมหมาย  มาศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายประชานนท์  พิไธสง
 
1. นางสมหมาย  มาศิริ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทัดสงค์
2. เด็กหญิงวาสนา  เรืองมาลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
2. นางกนกพร  ฉายาวาท
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84.14 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สายแสง
 
1. นางสาวไพลิน  วรครุธ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นแม้น
 
1. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย